scr-ustron.com.pl scr-ustron.com.pl - ?l?skie Centrum Rehabilitacji i Prewencji – Szpital z sercem

scr-ustron.com.plWebsite Profile

Title: ?l?skie Centrum Rehabilitacji i Prewencji – Szpital z sercem
Keywords:
Description:?l?skie Centrum Rehabilitacji i Prewencji – Szpital z sercem Dane adresowe: 43-450 Ustron, ul. Zdrojowa 6, woj. ?l?skie, Polska scr@scr-ustron.com.pl +48 33 854 16 32 e-Rejestracja O szpitalu Informac
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

scr-ustron.com.pl Information

Website / Domain:scr-ustron.com.pl
Website IP Address:94.152.162.40
Domain DNS Server:ns2.tld.pl,ns1.tld.pl

scr-ustron.com.pl ranks

Alexa Rank:19082230
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

scr-ustron.com.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$5,911
Daily Revenue:$16
Monthly Revenue:$485
Yearly Revenue:$$5,911
Daily Unique Visitors:1,490
Monthly Unique Visitors:44,700
Yearly Unique Visitors:543,850

scr-ustron.com.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Date Mon, 24 Sep 2018 13:16:38 GMT

scr-ustron.com.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

scr-ustron.com.pl Similar Website

Domain WebSite Title
rehabilitacja-amed.pl Rehabilitacja Katowice - Górno?l?skie Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED
rehabilitacja-popielowek.pl Medyczne Centrum Rehabilitacji i Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku
gcm.pl Górno?l?skie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu
repty.pl Górno?l?skie Centrum Rehabilitacji "Repty" im.Gen.Jerzego Zi?tka
centrumprofilaktyki.org.pl ?l?skie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
rekpol.info REKPOL | ?l?skie Centrum Florystyczne REKPOL Sp. z o.o.
fizjoterapia-masaz.com Centrum Masa?u i Rehabilitacji | Centrum Masa?u i Rehabilitacji
zabajka.com.pl Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji ZABAJKA
cmir.pl Centrum Masa?u i Rehabilitacji |
uniclinic.pl Uniclinic - Centrum zdrowia i rehabilitacji
activcentrum.pl Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji - ACTIV. Centrum
zdrowieczestochowa.pl Centrum Opieki i Rehabilitacji ZdrowieCentrum Opieki i Rehabilitacji Zdrowie
actio-bydgoszcz.pl ACTIO – Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji
dobry-start.pl Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dobry Start
ctmir-spaszewski.pl CTMiR - Centrum terapii manualnej i rehabilitacji
promedica-rehabilitacja.pl Promedica Centrum Rehabilitacji i Medycyny Manualnej
sopotrehabilitacja.pl NZOZ Sopockie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji
pozcero.pl PozCeRO | Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

scr-ustron.com.pl Alexa Rank History Chart

scr-ustron.com.pl aleax

scr-ustron.com.pl Html To Plain Text

?l?skie Centrum Rehabilitacji i Prewencji – Szpital z sercem Dane adresowe: 43-450 Ustron, ul. Zdrojowa 6, woj. ?l?skie, Polska scr@scr-ustron.com.pl +48 33 854 16 32 e-Rejestracja O szpitalu Informacje ogólne Historia Struktura organizacyjna Oddzia?y szpitalne Poradnie i przychodnie Poradnia Kardiologiczna Pracownia Diagnostyczna Pracownia Psychologiczna Poradnia Rehabilitacyjna Poradnia Kardiologii Dzieci?cej Poradnia Chorób Metabolicznych Poradnia Geriatryczna Poradnia Wad Postawy Poradnia Medycyny Sportowej O?rodek Rehabilitacji Dziennej O?rodek Rehabilitacji Kardiologicznej Rodzaj dzia?alno?ci oraz zakres ?wiadczeń Aktualno?ci Informacje Nowo?ci Nasze osi?gni?cia Galerie Dla lekarza Dla pacjenta Informacje ogólne Rehabilitacja w warunkach szpitalnych Co przywie?? do szpitala? Opieka duszpasterka Wymagane skierowania Specjalista radzi Prawa pacjenta Regulamin dla pacjentów Dokumentacja medyczna Regulamin koszytania z HotSpot Cennik Praca Przetargi Zamówienia do 30 000 EURO Kontakt ?l?skie Centrum Rehabilitacji i Prewencji ?Rehabilituj?c – uczymy i zapobiegamy, dajemy ka?demu szans? na d?u?sze i lepsze ?ycie. Nasz Szpital to Szpital z sercem? Zapraszamy ?l?skie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Specjalizujemy si? w rehabilitacji osób po przebytych zawa?ach i operacjach serca oraz urazach i zabiegach ortopedycznych. Zapraszamy ?l?skie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Jako?? naszych us?ug potwierdza wybór szpitala przez Ministerstwo Zdrowia, jako referencyjnego Regionalnego O?rodka Rehabilitacji Kardiologicznej Zapraszamy Dla lekarza Wa?ne informacje dotycz?ce skierowań i rejestracji do poradni znajduj?cej si? w naszej placówce.Czytaj wi?cej → Dla pacjenta Zapraszamy Państwa do Poradni, O?rodków Dziennych lub na rehabilitacj? stacjonarn?.Czytaj wi?cej → Pobyty odp?atne Pobyty profilaktyczno–zdrowotnych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnegoCzytaj wi?cej → ?l?skie Centrum Rehabilitacji oddzia?y szpitalne I Oddzia? Rehabilitacji Kardiologicznej II Oddzia? Rehabilitacji Kardiologicznej Oddzia? rehabilitacji narz?du ruchu Dzia? Fizjoterapii ?l?skiego Centrum Nasze oddzia?y I Oddzia? Rehabilitacji Kardiologicznej Kierownik oddzia?u - dr n. med. Zbigniew Eysymontt Oddzia? posiada 54 miejsc w pokojach 2-, 3-osobowych, a tak?e 2 miejsca w Sali Intensywnej Opieki Medycznej (SIOM). W Oddzia?ach Rehabilitacji Kardiologicznej leczeni s? pacjenci po przebytych zaw... Wi?cej Nasze oddzia?y II Oddzia? Rehabilitacji Kardiologicznej Kierownik oddzia?u - dr n. med. Micha? Ga?aszek Oddzia? posiada 56 miejsc w pokojach 2- i 3-osobowych. W Oddzia?ach Rehabilitacji Kardiologicznej leczeni s? pacjenci po przebytych zawa?ach mi??nia sercowego, operacjach typu ?bypass” i in... Wi?cej Nasze oddzia?y Oddzia? rehabilitacji narz?du ruchu Kierownik oddzia?u - dr n. med. Jerzy Klimczak Oddzial posiada 37 miejsca w pokojach 2 i 3-osobowych. W Oddzia?ach Rehabilitacji Kardiologicznej leczeni s? pacjenci po przebytych zawa?ach mi??nia sercowego, operacjach typu ?bypass” i inny... Wi?cej Nasze oddzia?y Dzia? Fizjoterapii ?l?skiego Centrum Kierownik dzia?u fizjoterapii - mgr Damian Kr?kowski Wa?nym elementem rehabilitacji medycznej jest fizjoterapia, której zadaniem jest uzyskanie efektów leczniczych i profilaktycznych, wykorzystuj?c zdolno?ci ... Wi?cej Zobacz tak?e Informacje i nowo?ci PIEL?GNIARKA Ustroń, dn. 13.03.2017r. Dyrektor ?l?skiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji Ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń, zatrudni: PIEL?GNIARK?:... Czytaj wi?cej → 27 lutego 2017 PSYCHOLOG KLINICZNY Dyrektor ?l?skiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji Ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń, zatrudni: PSYCHOLOGA KLINICZNEGO Wymagania: wy?sze wykszta?cenie psychologiczne, ze specjalizacj? w zakresie psychologii klinicznej, wskazana gotowo?? do pra... Czytaj wi?cej → 2 lutego 2017 Kolejna edycja Powiatowej Kampanii Profilaktycznej 2013 ?Po prostu porozmawiaj!” Kolejna edycja Powiatowej Kampanii Profilaktycznej 2013 ?Po prostu porozmawiaj!” mia?a swój fina? na konferencji w Domu Narodowym w Cieszynie na której to Dyrektor ?CRiP dr n.med. Zbigniew Eysymontt mia? przyjemno?? wyg?osi? wyk?ad pt. ?C... Czytaj wi?cej → 15 grudnia 2016 IV wyniki edycji konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 23 kwietnia 2010 r. podczas uroczystej Gali w Warszawie zosta?y og?oszone IV wyniki edycji konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. ?l?skie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu uzyska?o nominacj? w kategorii Promocja Zdrowia.... Czytaj wi?cej → 15 grudnia 2016 Wszystkie informacje i nowo?ci Ambulatorium Poradnie, o?rodki dzienne i pracownie ?CR Poradnia Medycyny Sportowej Poradnia Wad Postawy Poradnia Geriatryczna Poradnia Rehabilitacyjna Poradnia Kardiologiczna Pracownia Diagnostyczna Pracownia Psychologiczna Rehabilitacji Dziennej Poradnia Chorób Metabolicznych Szczegó?y wkrótce... Czytaj wi?cej Szczegó?y wkrótce... Czytaj wi?cej Szczegó?y wkrótce... Czytaj wi?cej Oferuje opiek? lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji oraz wyspecjalizowanej kadry fizjoterapeutów. Opracuj? oni dla ka?dego z Państwa indywidualny program rehabilitacji sk?adaj?cy si? z pe?nego zestawienia ?wiczeń oraz zabiegów fizykalnych z bogatej bazy zabiegowej: Szczególnym zakresem ?wiadczeń rehabilitacyjnych realizowanych w trybie ambulatoryjnym jest tzw.: ?Rehabilitacja w warunkach domowych”, przez co nale?y rozumie? udzielanie ?wiadczeń w miejscu zamieszkania/przebywania pacjenta, zawieraj?cych fizjoterapi? i e... Czytaj wi?cej Poradnia Kardiologiczna zajmuje si? diagnostyk? i leczeniem chorób serca i uk?adu kr??enia. Wykonywane us?ugi: – konsultacje kardiologa – pomiar ci?nienia t?tniczego krwi – EKG spoczynkowe – EKG wysi?kowe (bie?nia) – ECHO serca – badania analityczne... Czytaj wi?cej Dysponujemy szerokimi mo?liwo?ciami diagnostycznymi opartymi na wysokiej klasy nowoczesnym sprz?cie. Gabinety wyposa?one s? w cykloergometr rowerowy oraz bie?nie ruchome umo?liwiaj?ce wykonanie testów wysi?kowych (podpisana umowa z NFZ) oraz urz?dzenie do badań ergospirometrycznych pozwalaj?ce precyzyjnie oceni? wydolno?? pacjenta na podstawie analizy wydychanych i poch?anianych gazów oddechowych.... Czytaj wi?cej Oferujemy kompleksow? opiek? psychologiczn? dla pacjentów stacjonarnych jak i ambulatoryjnych Us?ugi psychologiczne s? realizowane bezp?atnie w ramach pobytu dla pacjentów przebywaj?cych na rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i w oddziale dziennym. Dla pozosta?ych zainteresowanych wed?ug cennika. Opieka psychologiczna obejmuje mo?liwo?? udzia?u w zaj?ciach grupowych – psychoedukacja lub trening relaksacyjny oraz w konsultacjach indywidualnych.... Czytaj wi?cej Posiadamy specjaln? form? rehabilitacji w postaci O?rodka Dziennego Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Zadaniem tego O?rodka jest prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami uk?adu narz?du ruchu. Za?o?eniem jest zastosowanie optymalnego w czasie, ilo?ci i rodzaju zestawu zabiegów rehabilitacyjnych i dzia?ań profilaktycznych kompleksowo dostosowanych do in...

scr-ustron.com.pl Whois

Domain Name: SCR-USTRON.COM.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en